Film Marte Popivode na 63. Berlinalu / A film by Marta Popivoda will premiere at the 63rd Berlinale

 

 

///Scroll down for English version///
 
Eksperimentalni dokumentarni film “Jugoslavija, kako je ideologija pokretala naše kolektivno telo” rediteljke Marte Popivode biće premijerno prikazan na 63. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu u selekciji Forum Expanded.
[www.berlinale.de/en/programm/berlinale_programm/datenblatt.php?film_id=20136884]
 
Forum (Internacionalni forum novog filma) predstavlja avangardne, eksperimentalne, politički angažovane filmove i još neistražene filmske forme, što ga čini najradikalnijom selekcijom Berlinala.
 
JUGOSLAVIJA, KAKO JE IDEOLOGIJA POKRETALA NAŠE KOLEKTIVNO TELO
[Srbija/Francuska/Nemačka, 2013.]
 
U pitanju je istraživački film, ali i veoma lično gledište na povest socijalističke Jugoslavije, njen dramatični kraj i nedavni preobražaj u nekoliko demokratskih nacionalnih država. Iskustvo raspada Jugoslavije, kao i današnja „divlja“ kapitalistička obnova klasnog društva u Srbiji, naveli su me da ponovo prođem kroz medijske slike i ispitam kako se jedno društvo menjalo izvodeći sámo sebe u javnom prostoru. (Marta Popivoda)
 
Film se bavi izvođenjem ideologije u javnom prostoru, putem masovnih performansa. Autorka je analizirala filmske i video zapise iz posleratnog razdoblja Jugoslavije (1945‒2000), fokusirajući se na masovne državne izvedbe (omladinske radne akcije, prvomajske parade, proslave Dana mladosti itd.), kao i na javne proteste ('68, studentske i građanske demonstracije 90-ih godina; revoluciju 5. oktobra 2000. itd.). Prolazeći kroz medijske slike, film (re)konstruiše postepeno iscrpljivanje komunističke ideologije kroz promene odnosa između ljudi, ideologije i države. Film se završava pred vratima savremene demokratije i neoliberalnog kapitalizma u Srbiji, tražeći da promislimo zašto su građani tako lako napustili zamisli socijalističkog kolektivizma, bratstva i jedinstva, radničkih prava i besplatnog obrazovanja zarad najpre nacionalizma i rata, a zatim obećanja slobode i demokratije, za koje se  ispostavilo da znače individualizam i „divlji“ kapitalizam. U dramaturškom smislu, film koristi teorijske koncepte društvene koreografije i društvene drame, prevodeći ih na jezik filma. Tim postupkom, Popivoda istražuje put od teze Richarda Sennetta, da kada ideologija postane uverenje, ona dobija moć da pokreće ljude i njihovo društveno ponašanje, do teze Renate Salecl, da su u jednom trenutku ljudi u Jugoslaviji počeli da veruju samo u uverenje: više nisu verovali u komunističku ideologiju, ali su verovali da drugi veruju i dalje.
 
režija Marta Popivoda
scenario Ana Vujanović, Marta Popivoda  
montaža Nataša Damnjanović 
 
izvršni producent Dragana Jovović 
dizajner zvuka Jakov Munižaba 
kolor korekcija Maja Radošević
producenti Marta Popivoda, Alice Chauchat 
koproducent Ann Carolin Renninger
 
produkcija
TkH [Teorija koja Hoda], Beograd
Les Laboratoires d'Aubervilliers, Pariz
Universität der Künste Berlin, Berlin
joon film, Berlin
 
film pomogli
Programski arhiv televizije Beograd
Périphérie – Centre de création cinématographique
Dart film
 
Marta Popivoda je rođena u Beogradu 1982. Bavi se filmom, videom i kulturnim radom. Živi na relaciji Berlin – Beograd. Nakon završenih studija filmske i TV režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, odlazi na postdiplomske studije eksperimentalnog filma na Odseku za umetnost i medije Univerziteta umetnosti u Berlinu, kod prof. Heinza Emigholza. Za studije u Nemačkoj stipendistkinja je nemačke vlade u okviru programa DAAD. Popivoda je članica uredničkog kolektiva TkH [Teorije koja hoda], teorijsko-umetničke platforme iz Beograda, u okviru koje je inicirala i učestvovala u brojnim lokalnim i međunarodnim umetničkim i kulturnim projektima [kao što je ilegalni_bioskop]. Njeni radovi prikazani su na međunarodnim filmskim festivalima i izložbama fotografije, instalacija i video radova.
 
*Ovaj film je deo dvogodišnjeg istraživačkog projekta Performance and the Public (Izvedba i javnost) Ane Vujanović, Bojane Cvejić i Marte Popivode, članica umetničko-teorijskog kolektiva TkH (Teorija koja hoda), sprovedenog u kulturnom centru Les Laboratoires d'Aubervilliers u Parizu.
 
///
 
Experimental documentary “Yugoslavia, how ideology moved our collective body” by Marta Popivoda will premiere at the 63rd International Film Festival – Berlin, in the Forum Expanded section.
[www.berlinale.de/en/programm/berlinale_programm/datenblatt.php?film_id=20136884]
 
Avant garde, experimental works, essays, long-term observations, political reportage and yet-to-be-discovered cinematic landscapes: the International Forum of New CinemaForum in short, is the most daring section of the Berlinale.
 
YUGOSLAVIA, HOW IDEOLOGY MOVED OUR COLLECTIVE BODY
[Serbia/France/Germany, 2013]
 
This research-based essay film is a very personal perspective on the history of socialist Yugoslavia, its dramatic end, and its recent transformation into a few democratic nation states. Experience of the dissolution of the state, and today’s "wild" capitalist reestablishment of the class system in Serbia are my reasons for going back through the media images and tracing the way one social system changed by performing itself in public space. (Marta Popivoda)
 
The film deals with the question of how ideology performed itself in public space through mass performances. The author collected and analyzed film and video footage from the period of Yugoslavia (1945 – 2000), focusing on state performances (youth work actions, May Day parades, celebrations of the Youth Day, etc.) as well as counter-demonstrations (’68, student and civic demonstrations in the ‘90s, 5th October revolution, etc.). Going back through the images, the film traces how communist ideology was gradually exhausted through the changing relations between the people, ideology, and the state. The film ends at the doors of contemporary Serbian democracy and neoliberal capitalism, demanding that we reflect on why citizens so easily abandoned the ideas of socialist collectivism, brotherhood and unity, workers rights, and free education, replacing them, firstly, with nationalism and war, and then with a promise of freedom and democracy which instead turned out to be individualism and “wild” capitalism. In dramaturgical terms, the film combines the theoretical concepts of social choreography and social drama, transposing them into film language. Through this directorial gesture, Popivoda explores a genesis from Richard Sennett’s thesis – when ideology becomes a belief, it has the power to activate the people and their social behavior – to the thesis of Renata Salecl – at some point people in Yugoslavia had only a belief in belief: they didn’t believe in communist ideology anymore, but believed others did.
 
Directed by Marta Popivoda
Written by Ana Vujanović, Marta Popivoda  
Edited by Nataša Damnjanović 
 
Executive Producer Dragana Jovović 
Sound design Jakov Munižaba 
Colorist Maja Radošević
Producers Marta Popivoda, Alice Chauchat 
Co-Producer Ann Carolin Renninger
 
Produced by
TkH [Walking Theory], Belgrade
Les Laboratoires d'Aubervilliers, Paris
Universität der Künste Berlin, Berlin
joon film, Berlin
 
Supported by
Program Archive of Television Belgrade
Périphérie - Centre de création cinématographique
Dart film
 
Marta Popivoda, born in 1982 in Belgrade, is a film and video maker and a cultural worker based in Berlin and Belgrade. She graduated Film and TV Directing from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade. She is currently doing postgraduate program in experimental film in the Art and Media Department at the Berlin University of the Arts with prof. Heinz Emigholz. For her studies in Germany, she received a DAAD scholarship. She has been a member of the editorial collective TkH [Walking Theory], a theoretical-artistic platform from Belgrade within which she initiated and participated in many local and international artistic and cultural projects (such as illegal_cinema). Her work has been presented internationally at film festivals and exhibitions of photography, installation art, and video.
 
*The film is a part of the two-year-long research project Performance and the Public, carried out by Ana Vujanović, Bojana Cvejić, and Marta Popivoda of the Belgrade theoretical-artistic collective TkH [Walking Theory] at Les Laboratoires d’Aubervilliers in Paris.
 

 

Theme provided by Danang Probo Sayekti.