TkH @Les Laboratoires d’Aubervilliers (Paris) / PERFORMANCE AND THE PUBLIC / Open Studio

 

 

///Scroll down for Serbo-Croatian version///
 
 
PERFORMANCE AND THE PUBLIC: Open Studio
Les laboratoires d’Aubervilliers
December 8, 2012
5pm – 11pm
 
TkH [Walking Theory] will end their three-year long project How to Do Things by Theory with Open Studio: an occasion to present, share and discuss outcomes of various lines of investigation that this editorial collective from Belgrade pursued in Les Laboratories d’Aubervilliers from 2010 to 2012. Open Studio will show materials from Re-Hallucinating Contexts Paris-Belgrade (2010-2011), which confronted two independent art and cultural scenes; illegal_cinema, the practice of uncurated self-organized screenings of films in alternative production and knowledge exchange,   which is still going on in Les Laboratoires; Exhausting Immaterial Labor in Peformance, the joint issue of the journal TkH and Les Labos produced in public editing sessions. Finally, a special focus of this Open Studio is on the research project Performance and the Public that Ana Vujanović, Bojana Cvejić and Marta Popivoda carried out in 2011 and 2012. During Open Studio, TkH will launch the book Public Sphere by Performance written by Vujanović and Cvejić, and present the study for Yugoslavia: How Ideology Moved Our Collective Body, a film made by Marta Popivoda. TkH will also offer video materials from the workshop Performative Technologies of the Group that Cvejić conceived in collaboration with Popivoda, and Christine De Smedt and Siegmar Zacharias, with the participation of students from Paris VIII Dance studies and others.
 
The point of departure for this research is the recurrent problem of the public: the eclipse of the public sphere throughout the twentieth century as a marker of the crisis of representative democracy. The theoretical and political perspectives of this transdisciplinary research stem from the discontinuous experiences of participation in the public sphere in former socialist Yugoslavia and contemporary Western neoliberalism.TkH proposes an analysis of and discussion about the public––and its discontents––through several models of mass, collective and self-performances, such as social drama and social choreography. In numerous collaborations with artists, theoreticians, and activists in 2011, TkH have closely observed transversal social, artistic, and cultural artifacts and practices: movements, images, laws, habits, and discourses. The core motivation for the research that ranges from performance studies to political theory and social science can be illustrated by the following questions from the book’s preface: 
…What has the role of the public been in all these historical and current moments? Even if the public has not been passive and invisible in all of them, what has its position and its power been? Did it effectuate changes? Moreover, even if it has had political and social effects, we are inclined to repeat John Dewey’s question: was this public aware of the consequences of its actions? …What did we ask for when we as a public arose in protest? And how does this correspond to what we got in return, supporting or opposing the one or the other political actor on the public scene? …What can we as citizens do with what we know and have “in our hands,” or in our case, with theoretical and practical expertise in the field of performance?
 
Programme
5-7pm Display of materials from How to Do Things by Theory with informal talks with Ana Vujanović, Bojana Cvejić and Marta Popivoda
7-8.30pm Talk about the research Performance and the Public and launch of the book Public Sphere by Performance by Ana Vujanović and Bojana Cvejić
8.30-9.15pm Dinner
9.15-10.15pm screening of the study for the film Yugoslavia: How Ideology Moved Our Collective Body and aftertalk with Marta Popivoda
from 10.15pm Drinks
 
 ///
 
IZVEDBA I JAVNOST: Otvoreni studio
Kulturni centar, Les laboratoires d’Aubervilliers, Pariz
8. decembar 2012.
17.00 – 23.00
 
Teorija koja Hoda (TkH)––teorijsko-umetnička platforma iz Beograda––od 2009. godine sa uspehom realizuje projekat Kako delovati teorijom u kulturnom centru Les laboratoires d’Aubervilliers u Parizu.
Završetak ovog projekta biće predstavljen u decembru tekuće godine programom Otvoreni studio.
Otvoreni studio će predstaviti materijale iz programa Rehaluciniranje konteksta Pariz-Beograd (2010-2011) koji je sučelio dve nezavisne umetničke i kulturne scene; ilegalni bioskop (2010-2011) praksu nekuriranog, samoorganizovanog prikazivanja filmova alternativne produkcije i razmene znanja, koja još uvek traje u Les Laboratoires; Iscrpljujući nematerijalni rad u izvedbi, zajedničko izdanje časopisa TkH 17 i Les Labos nastalo tokom javnih uređivačkih sesija. Naposletku, poseban fokus Otvorenog studija je na istraživačkom projektu Izvedba i javnost koji su Ana Vujanović, Bojana Cvejić i Marta Popivoda sprovodile tokom  2011. i 2012. godine.  
 
Tokom Otvorenog studija, TkH će promovisati knjigu Public Sphere by Performance Vujanovićeve i Cvejićeve i predstaviti studiju za film Marte Popivode Yugoslavia: How Ideology Moved Our Collective Body. TkH će takođe izložiti video materijale sa radionice Performativne tehnologije grupe sprovedene sa studentima Paris VII Dance Studies, koje je Cvejićeva napravila u saradnji sa Popivodom, Kristin Desmet i Zigmar Zakarijas.
Polazište ovog istraživanja je problem javnosti koji se iznova i iznova pojavljuje: pomrčenje javne sfere tokom XX veka kao pokazatelj krize reprezentativne demokratije. Teorijske i političke perspektive ovog transdisciplinarnog istraživanja potiču od isprekidanih (diskontinualnih) iskustava učešća u javnoj sferi u bivšoj socijalističkoj Jugoslaviji i savremenom zapadnom neoliberalizmu.
 
TkH predlaže analizu i diskusiju o javnosti – i njenim nezadovoljstvima – kroz nekoliko modela masovne i kolektivne izvedbe, kao i izvođenja sopstva, poput socijalne drame i socijalne koreografije. TkH je tokom 2011. kroz brojne saradnje sa umetnicima, teoretičarima i aktivistima propitivala transverzalne društvene, umetničke i kulturne artefakte i prakse: pokrete, slike, zakone, navike i diskurse. Osnovna motivacija za istraživanje koje se kreće od studija performansa do političke teorije i društvenih nauka očituje se u pitanjima iz uvoda knjige:
...Koja je uloga javnosti u svim ovim istorijskim i aktuelnim trenucima? Čak i ako tokom njihovog trajanja javnost nije bila pasivna i nevidljiva, koja je bila njena pozicija i moć? Da li je uzrokovala promene? Štaviše, čak i ako je imala političke i društvene efekte, moramo ponoviti pitanje Džona Djuija: da li je ova javnost bila svesna posledica njenih dela? ...Šta smo tražili kada smo se mi, kao javnost, digli protiv? I kako se to upoređuje sa ishodom protesta, podrška ili pobuna protiv jednog ili drugog političkog aktera na javnoj sceni?... Šta mi kao građani možemo da uradimo s onim što imamo „u našim rukama“, ili u našem slučaju, sa teorijskom i praktičnom stručnošću u oblasti izvedbe?
 
Program
17.00 – 19.00 Prikazivanje materijala iz projekta Kako delovati teorijom uz neformalni razgovor sa Anom Vujanović, Bojanom Cvejić i Martom Popivodom
19.00 – 20.30 Razgovor u vezi sa istraživanjem Izvedba i javnost I predstavljanje knjige  Public Sphere by Performance, Ana Vujanović I Bojana Cvejić
20.30 – 21.15 Večera
21.15 – 22.15 Prikazivanje materijala za film Yugoslavia: How Ideology Moved Our Collective Body i nakon toga razgovor sa autorkom Martom Popivodom
Od 22.15 Piće 
 
 
Theme provided by Danang Probo Sayekti.