[performans] COMMUNITAS NA ISPITU (epizoda Novi Sad) / Ana Vujanović i Saša Asentić /16. maj 2012, 20.00 / SNP

 

 

///Scroll down for English version///
 
 
Teorija koja Hoda [TkH] i Per.Art Vas pozivaju na:
 
Communitas na ispitu (epizoda Novi Sad)
16. maj 2012, 20.00, Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
 
Umetnički projekat Ane Vujanović i Saše Asentića Communitas na ispitu, sastoji se od teorijsko-umetničkog istraživanja i performansa.
 
Istraživanje je fokusirano na različite istorijske i aktuelne oblike socijalnih, kulturnih i umetničkih performansa koji spektakularizuju kolektivno i masovno telo i, sa druge strane, na savremeni ples kao umetničku disciplinu koja emancipuje i daje vidljivost oslobođenom individualnom telu. Kontekstualno pristupajući temi, autori ove slike tela posmatraju u okviru društvenih sistema koji karakterišu 20. vek, a pripadaju i njihovom sopstvenom životnom iskustvu – istočni socijalizam i zapadni neoliberalni kapitalizam.
 
Performans Communitas na ispitu je hibridni javni događaj između pozorišne predstave, koreografije, društvene igre i hepeninga. Izvodi se u pozorištu, reafirmišući njegovu ulogu u simbolizaciji društvenog. Međutim, scena ovde postaje mesto u javnom prostoru gde građani raspravljaju o bitnim društvenim pitanjima i promišljaju moguću budućnost društva. Izvedba se zasniva na principima društvenih igara, otvorenih za učešće svih članova publike. Tim postupkom, publika je pozvana da kreira nekoliko fikcionalnih situacija, razvijajući i transformišući ponuđene sižee: Uspon i pad, zatim uspon i ponovni pad radničkog samoupravljanjaDrugi i Test kolektivne inteligencije. Performans se završava otvorenim forumom o iskustvu izvođenja i pričama koje su nastale tokom njega.
Te priče i socijalna koreografija su privremene, promenljive i umnogome zavise od učesnika, odnosno same publike, čime svaka izvedba postaje jedinstven događaj (epizoda) u okviru otvorene serije čiji se rezultati ne mogu predvideti. Ovako postavljen, Communitas na ispitu je pozorišna priča koju pričamo o nama, sami sebi i koreografski spektakl koji stvaramo ni za čiji pogled.
 
Karte se mogu rezervisati na e-mejl adresiperart.office@gmail.com
Broj gledalaca / učesnika je ograničen na 100. 
Cena karte je 100,00 dinara (ako imate) i kupuju se na ulazu na Hinterbinu / kamernu scenu.
Performans će biti sniman za dokumentaciju.
 
Autori: Ana Vujanović i Saša Asentić
Tekstualni predlog: Ana Vujanović
Koreografski predlog: Saša Asentić u saradnji sa Anom Vujanović, Oliverom Kovačević-Crnjanski i Christine De Smedt
Izvođači: publika i moderatori
Moderatori: Ana Vujanović, Boris Radujko, Milena Bogavac, Saša Asentić i Tatjana Tucić 
Scenski prostor: Nataša Murge Savić i Siniša Ilić
Saradnici i konsultanti na projektu: Annie Dorsen, Bojana Cvejić, Isabell Lorey, Milka Djordjević i Xavier Le Roy
Produkcija: Per Art i TkH (Teorija koja hoda) u koprodukciji sa Srpskim narodnim pozorištem, 2011/2012. 
Izvršna produkcija: Nataša Murge Savić i Dragana Jovović
 
Realizovano uz podršku Evropske unije (u okviru projekta Balcan Can Contemporary) i Grada Novi Sad
 
http://www.tkh-generator.net
http://www.perart.org 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
Walking Theory [TkH] and Per.Art invite you to:
 
On Trial Together (Novi Sad episode)
May 16, 2012, 8.00 pm, Serbian National Theater, Novi Sad
 
On Trial Together created by Ana Vujanović and Saša Asentić is an art project composed of theoretical-artistic research and performance.
 
The research is focused on different historical and current forms of social, cultural and artistic performances that “spectacularize” the collective and mass body, as well as on contemporary dance as an artistic discipline that emancipates and grants visibility to the liberated individual body. The project is contextually-based and the authors observe these body images in the framework of social systems that characterized the 20th century as well as their own life experience: eastern socialism and western neoliberal capitalism.
 
Performance On Trial Together is a hybrid public event between theatre play, choreography, social game, and happening. It takes place in a theatre venue, thereby reaffirming the role of theatre in the symbolization of the social. However, the stage is reappropriated and transformed into a place in public space where citizens discuss issues important to their society and speculate about its future through fictional constructions. The authors base this performance on principles of social, live action and role-playing games, open for all audience members to take part in. This concept invites the audience to create fictional situations out of the initial plots: Up and Down, Then Up and Again Down of the Workers’ Self-Management, The Others and Collective Intelligence Test. The performance ends with an open forum for discussion about experiences related to participation in this performance and stories created within.
Those stories and social choreography are temporary, changeable, and they largely depend on us. Thus, On Trial Together becomes a theatrical story we tell ourselves about ourselves, and a choreographic spectacle we create for no one’s eyes. Each performance is a unique event (episode) that starts off with the situation created in the previous event in the chain, thus constructing an open series with unpredictable results.
 
Tickets can be booked via emailperart.office@gmail.com
Number of spectators / participants is limited to 100. 
The ticket price is 100,00 RSD/dinars (if you have) and it can be bought at the entrance on Hinterbina / chamber scene. 
The performance will be filmed for documentation.
 
Authors: Ana Vujanović and Saša Asentić
Textual proposal: Ana Vujanović
Choreographic proposal: Saša Asentić in collaboration with Ana Vujanović, Olivera Kovačević-Crnjanski and Christine De Smedt
Performers: audience and moderators
Moderators: Ana Vujanović, Boris Radujko, Milena Bogavac, Saša Asentić and Tatjana Tucić
Stage design: Nataša Murge Savić and Siniša Ilić
Project associates and consultants: Annie Dorsen, Bojana Cvejić, Isabell Lorey, Milka Djordjevic and Xavier Le Roy
Production: Per Art and TkH [Walking Theory], co-produced with Serbian National Theater, 2011/2012
Executive production: Nataša Murge Savić and Dragana Jovović
 
Realized with support of the European Union (in the framework of Balkan Can Contemporary project) and the City of Novi Sad
 
http://www.tkh-generator.net
http://www.perart.org 

 

Theme provided by Danang Probo Sayekti.